Právní vyjádření

Tyto stránky byly připraveny společností Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Müködö Rt., 1103 Budapest, Gyömröi út. 19-21, Maďarská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Soudu hlavního města Budapešti, pod číslem Cg. 0110040944, podnikající na území České republiky prostřednictvím společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o, IČ: 24723720, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Strži 65/1702, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 168950 s cílem informovat o pohotovostní antikoncepci.

Autorské právo, copyright

Internetové stránky společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, kde podle ustanovení § 3 zákona č.121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu. Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek www.escapelle.cz právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

V případě, že uživatel internetových stránek společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. využije svého práva informace na těchto stránkách uvedené využívat, ukládat rozmnožovat, předávat dále nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, může tak činit jenom v souladu s těmito podmínkami a způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.. V případě, že uživatel těchto internetových stránek užije tyto stránky či informace v nich obsažené jakožto zdroj informací, je povinen tuto skutečnost uvést, přičemž nesmí tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče. Při užívání bere uživatel na vědomí, že URL jednotlivých součástí internetových stránek společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nemusí být za všech okolností stejná.

Obsah stránek, právní povaha informací

Veškeré informace, které jsou obsahem internetových stránek společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem o 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů a dále pak v souladu s dotčenými pokyny vydávanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. na internetových stránkách zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace uvedené na svých internetových stránkách, které může takto měnit, doplňovat pozměňovat obsah, a to i bez nutnosti předchozího upozornění na takovou změnu. Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. upozorňuje i na možnost, kdy se mohou údaje uvedené na internetových stránkách průběžně měnit a to nikoli z vůle nebo z pokynu společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., proto společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nepřebírá záruku za obsahovou a textovou správnost, úplnost a aktuálnost prostřednictvím internetových stránek poskytovaných údajů.

Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. dále upozorňuje na technické vlastnosti internetu a na možnosti, které internet poskytuje jeho uživatelům, kdy může dojít v jakémkoliv okamžiku k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to na základě činnosti třetích osob bez předchozí objednávky či pokynu společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.. Ani v tomto případě společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. neodpovídá za informace, které se na internetových stránkách společnosti zobrazí na základě takové činnosti.

Prohlášení týkající se internetových stránek společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. se přiměřeně vztahují i na všechny ostatní stránky internetové stránky, na které internetové stránky společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. odkazují. V takovém případě společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nezodpovídá za obsah těchto ostatních internetových stránek z důvodu že se obsah těchto internetových stránek na které internetové stránky společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. odkazují mění bez vědomí společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.. Uživatel těchto odkazů, posléze takových internetových stránek bere na vědomí, že spojení uživatele jakožto i uživatelem užívané informace se uskutečňuje na jeho vlastní nebezpečí. Při spojení na takové internetové stránky je nezbytné, aby se uživatel seznámil s právními aspekty nakládání s takovými internetovými stránkami.

Stránky společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. odkazují také na další internetové stránky, které jsou zhotovovány dalšími pobočkami společnosti, které se nachází mimo území ČR. Informace uvedené na těchto stránkách se vztahují pouze na konkrétní zemi nebo oblast původu, kde stránky vznikají. Při připojení se na tyto internetové stránky, si prosím přečtěte právní sdělení a pravidla pro ochranu dat těchto konkrétních webových stránek. Od tohoto právního vyjádření se mohou lišit. Firma Richter Gedeon zároveň nezaručuje a nenese zodpovědnost za přesnost a aktuálnost informací na těchto stránkách zveřejněných.

Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. se snaží na svých stránkách zajistit správnost a aktuálnost obsažených informací, nicméně za jejich správnost a úplnost nepřebírá žádnou zodpovědnost. Všichni uživatelé používají zveřejněný obsah na svoji vlastní zodpovědnost. Z tohoto důvodu společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., ani její zaměstnanci, či zástupci neodpovídají za jakékoli případné škody vzniklé v důsledku zpřístupnění, používání nebo nemožnosti využití informací z těchto stránek nebo za jakékoli chyby či nedostatky v jejich obsahu.
Stránky mohou obsahovat informace týkající se zdravotních, fyzických i psychických problémů, návody ke cvičení apod. Tyto informace a odkazy však v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo jiného zdravotního odborníka. Veškeré nové informace či postupy, které jsou obsahem těchto internetových stránek je uživatel před jejich aplikací povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Veškeré tyto informace jsou informacemi obecnými a nemohou se vztahovat ke konkrétnímu zdravotnímu stavu každého jednotlivého uživatele.

Další informace

V případě potřeby zjištění aktuálních informací kontaktujte Lékařskou informační službu firmy Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. na tel. č. 261 141 215 nebo e-mailem: info@richtergedeon.cz

Ochrana osobních údajů

Odpovědi na Vaše dotazy jsou neveřejné a budou zaslány pouze Vám. Provozovatel si však vyhrazuje právo často opakované dotazy a odpovědi upravit do obecné podoby a zveřejnit je jako obecné anonymní dotazy. Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., není ve smyslu zákona č. 101/2000, na ochranu osobních údajů, registrována jako správce osobních údajů a proto veškeré údaje, které jsou považovány, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, za osobní údaje, budou okamžitě znehodnoceny. V této souvislosti společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. vyzývá uživatele těchto internetových stránek, aby v rámci svých dotazů či diskusí neuváděli své osobní údaje. Publikované informace jsou určeny výhradně pro použití v České republice.

Share this...Share on Facebook
Facebook